Akty prawne

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH
W OBSZARZE HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

L.p. Tytuł aktu prawnego Miejsce publikacji
  1.  

 

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. z 2015r. poz. 1412 t.j.

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. 2013r. poz. 267 t.j. z późn. zm.
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dz. U. 2015r. poz. 298 t.j. z późn. zm.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych Dz. U. 2012r. poz. 124 t.j. z późn.zm.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. 2015r. poz. 584 t.j. z późn. zm.
 

Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty

 

Dz. U. 2004. Nr 256. 2572 t.j.
z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Dz. U. 2014.925
Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz. U. 2013r. poz. 1457 t.j. z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Dz. U. 2010r. Nr  161 poz. 1080 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz.U. 01.61.624 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach Dz.U. 2011 nr 109 poz. 631
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek Dz.U. 2011.83.454 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. Dz.U.05.52.466
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. 2003r.
Nr 6, poz. 69 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015r. poz. 1422 t.j.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2003r. Nr  169 poz. 1650 t.j. z późn. zm.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz. U. 2013. 947 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Dz. U. 1998 Nr 148, poz. 973
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz. U. 2005r. Nr  259 poz. 2173
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06 czerwca 2014r.

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Dz.U. 2014.817
 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Dz. U. 2015r. poz. 1203 t.j.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks Pracy Dz. U. 2014r. 1502 t.j. z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2007r. Nr  61 poz. 417 z późn. zm.
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. DZ. U. 2013, poz. 482 z późn.zm.
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka.

Dz. U. 2000 Nr 6,
poz. 69 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy Dz. U. 1996, Nr 69, poz. 332 z późn. zm.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz. U. 2014, poz. 282
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Dz. U. 2002   Nr 20, poz. 201
z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Dz. U. 1997 Nr 12 poz. 67 z późn. zm.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Dz. U. 2006 nr 22 poz. 169 z późn. zm.

Liczba odwiedzin na stronie 199