Akty prawne

Przepisy prawne dotyczące Higieny Komunalnej:

 1. Ustawa z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 nr 947 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2010 nr 139, poz. 940)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. 2002 nr 171, poz. 1395)
 6. Ustawa z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 196)
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. 2006 nr 22, poz. 169 z późn. zm.)
 8. Ustawa z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 611 z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. 2012, poz. 181)
 10. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.)

Cmentarze, postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

 1. Ustawa z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. nr 118, poz. 687 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. 2011 Nr 75, poz. 405)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. 2001 nr 153, poz. 1783 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. 2007 Nr 249, poz. 1866)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. 2008 nr 48, poz. 284)

Woda – zaopatrzenie i jakość, kąpieliska

 1. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r. w sprawie nadzoru nad  jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2011 Nr 86, poz. 478)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kapeli (Dz. U. 2011 nr 91, poz. 527)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02.02.2011r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. 2011 nr 36, poz. 191)
 5. Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz. 417 z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011, Nr 208 poz. 1240 z późn. zm.)

Liczba odwiedzin na stronie 196