Choroby zawodowe

Za click chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że  została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi dalej „narażeniem zawodowym”. (art. 2351 Kodeksu pracy)

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.  (art. 2352 Kodeksu pracy)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009r. w sprawach chorób zawodowych (Dz.U.2013.1367 j.t)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. (Dz.U. 2013, poz. 1379 j.t)

http://birsalive.com/map Centralny Rejestr Chorób Zawodowych

http://barrenetxe.com/?map

Liczba odwiedzin na stronie 155 http://ambientpoem.org/map