Zakres działania

1. Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy sprawowanie nadzoru sanitarnego w zakresie:

   • higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi , powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby i wód i innych elementów środowiska w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
   • utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic, oraz osobowego i towarowego transportu drogowego i kolejowego,
   • higieny środowiska i czystości,
   • higieny obiektów mieszkalnych w zakresie określonym ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Zadania swoje Sekcja Higieny Komunalnej realizuje poprzez :

   • kontrole stanu sanitarnego miast, gmin, osiedli, obiektów i urządzeń,
   • kontrole i nadzór nad higieną środowiska naturalnego i środowiska bytowania z uwzględnieniem higieny urządzeń użyteczności publicznej i środków komunikacji publicznej,
   • nadzór sanitarny nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
   • kontrole stanu sanitarnego urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
   • nadzór nad wodami używanymi do celów kąpielowych i rekreacyjnych,
   • nadzór sanitarny nad chowaniem zwłok i szczątków ludzkich, nad ich przewozem, a także ekshumacją i miejscami chowania zmarłych,
   • nadzór nad gospodarką odpadami szpitali,
   • opracowywanie danych statystycznych ze swojej działalności i higienicznej oceny stanu sanitarnego,
   • opiniowanie i nadzór nad imprezami masowymi,
   • opiniowanie gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne,
   • opiniowanie regulaminów utrzymania porządku i czystości w gminach,
   • kontrole obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a w szczególności obiektów turystyczno-wypoczynkowych, zakładów pomocy społecznej, obiektów sportowych, hoteli, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, aptek, pralni itp.

 

data opublikowania: 12.03.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Anna Omelańska
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Liczba odwiedzin na stronie 287