Higiena procesów nauczania

Stanowisko pracy ucznia

Prawidłowo ułożony rozkład zajęć szkolnych powinien uwzględniać
następujące założenia:

Równomierne rozłożenie zajęć dydaktycznych w poszczególnych dniach tygodnia:

  • zajęcia powinny rozpoczynać się o stałej porze;
  • liczba godzin w danym dniu nie powinna przekraczać:

        w klasach IV – V 6 godzin,

        w klasach VI, gimnazjum 7 godzin (z wyjątkiem szkół, w których program  wymaga większej liczby godzin),

  • różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie powinna być większa od 1 godziny.

Różnorodność zajęć w każdym dniu – zaleca się, aby co najmniej jedną godzinę lekcyjną przeznaczyć na zajęcia z elementami ruchu, takie jak: wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka;

Nie łączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. Zdwojenie godzin danego przedmiotu może występować tylko raz w tygodniu, w ciągu dnia pracy ucznia nie powinno występować zdwojenie godzin lekcji z dwóch lub więcej przedmiotów.

Przerwy międzylekcyjne – w każdym dniu konieczna jest przerwa 20 minutowa, pozostałe przerwy nie powinny być krótsze niż 10 min. (w przypadku braku przerwy 20 minutowej dopuszcza się przerwy 15 minutowe).

Liczba odwiedzin na stronie 255