Zakres działalności

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kamieniu Pomorskim sprawuje opiekę nad szkołami i placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz obiektami wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zakresem przedmiotowym kontroli jest sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących:

higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w ośrodkach wypoczynku, higieny procesów nauczania.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA HDIM
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W KAMIENIU POMORSKIM

Podejmowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego    i zdrowotnego dzieciom i młodzieży poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi zgodnie z obowiązującą procedurą kontroli  (w placówkach oświatowo – wychowawczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży oraz żłobkach i klubach dziecięcych).
Sprawowanie nadzoru w zakresie higieny procesów nauczania i wychowania.
Podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania problemów higieny dzieci i młodzieży związanych z warunkami higieniczno-sanitarnymi w nadzorowanych placówkach.
Prowadzić postępowania administracyjne w zakresie higieny dzieci i młodzieży.
Dokonywać oceny warunków higieniczno-sanitarnych w placówkach przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży.
Podejmować współpracę z organami założycielskimi nadzorowanych placówek w celu poprawy warunków higieniczno-sanitarnych.

Liczba odwiedzin na stronie 95