Aktualności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim w załączeniu przekazuje Komunikat odnoszący się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Komisja zwraca uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz na wskaźnikowe wartości i propozycje wskaźnikowych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników chemicznych.

KOMUNIKATY.pdf

data opublikowania: 27.07.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Gośka
podmiot udostępniający informację: Główny Inspektor Sanitarny

Kampania „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Celem głównym europejskiej kampanii informacyjnej 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” jest dostarczenie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje

Link do strony kampanii

data opublikowania: 20.06.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Gośka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Zdrowe i bezpieczne miejsce w pracy  – „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

Kampania koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – oficjalna strona internetowa kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”: https://www.healthy-workplaces.eu/pl/

 bezpieczni_

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” – to ogólnoeuropejska kampania organizowana w latach 2016-2017, koordynowana przez Europejska Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Kampanie na rzecz zdrowego i bezpiecznego miejsca są największymi tego typu przedsięwzięciami na świecie – inicjują zmiany w postrzeganiu kwestii dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz wpływają na ich poprawę.

Głównym celem kampanii jest podniesienie świadomości na temat efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez całe życie zawodowe pracownika, jak również na temat dostosowania pracy do jego indywidualnych możliwości – zarówno na początku, jak i pod koniec pracy zawodowej oraz wspieranie pracodawców w rozwiązywaniu kwestii związanych ze starzeniem się siły roboczej.

Praca, niezależnie od wieku, powinna być źródłem satysfakcji, przynoszącej korzyści dla zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego pracowników. Może mieć działanie terapeutyczne, na przykład niwelować niepożądane skutki zdrowotne związane
z bezrobociem, a miejsce pracy powinno być bezpieczne i przyjazne pracownikom. Efektem działań promujących zrównoważone zarządzanie wiekiem w pracy są zdrowsi, bardzie zmotywowani pracownicy, mniejsza rotacja personelu i niższy poziom absencji oraz większa wydajność firmy.

Kto może wziąć udział w kampanii?

W konkursie mogą brać udział organizacje publiczne i prywatne, dowolnej wielkości, reprezentujące wszystkie sektory, a także osoby fizyczne, w tym:

  • pracodawcy z sektora publicznego i prywatnego;
  • menedżerowie, kadra kierownicza i pracownicy;
  • związki zawodowe oraz społeczni inspektorzy pracy;
  • specjaliści BHP, pracownicy działów kadr;
  • organizacje pracodawców;
  • stowarzyszenia zawodowe;
  • podmioty świadczące usługi w zakresie szkolenia i kształcenia;
  • instytucje zajmujące się zapobieganiem wypadkom i ubezpieczeniami w kontekście bezpieczeństwa pracy.

Do pobrania:

–  Plakat 
–  Ulotka 
–  Przewodnik po kampanii
–  Prezentacja nt. kampanii

STOP DOPALACZOM !

STOP DOPALACZOM  STOP DOPALACZOM 2

 1     2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Centralny Rejstr Danych o narażeniu na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym.

Rejestr czynników biologicznych w miejscu pracy.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

azbest 1

azbest 2

 

 

Liczba odwiedzin na stronie 730