Zakres działania

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego Higieny Pracy należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

1. warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu  chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,

2. przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015r, poz. 1203 t. j. z późn. zm.) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych,

3. przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017r. poz. 783 t.j.), rozporządzenie WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004r w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą, a państwami trzecimi,

4. wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym,

5. nadzoru nad warunkami i ograniczeniami wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne określone przepisami rozporządzenia (WE) 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r w sprawie detergentów,

6. przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,

7. kontrolowanie przygotowania pracodawców pod kątem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac związanych z usuwaniem bądź zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest,

8. przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz.U. z 2017r. poz. 957 t.j. ),

9. przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii ( 2017r. poz. 783 t.j. ) w zakresie środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,

10. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001r o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych ( Dz.U. z 2015r., poz. 806 t.j. z późn. zm. ) w zakresie warunków dotyczących higieny pracy w zakładach inżynierii genetycznej,

11. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,

12. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących badań i pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13. nadzoru nad warunkami pracy i stanem zdrowia pracowników narażonych na czynniki biologiczne w środowisku pracy,

14. prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w środowisku pracy,

15. prowadzenie aktualnej dokumentacji zakładów pracy, wymagających nadzoru nad warunkami pracy,

16. opracowywanie ocen i analiz w zakresie środowiska pracy zachorowań na choroby zawodowe oraz ich rejestracja,

17. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych w środowisku pracy i chorób zawodowych,

18. opracowywanie danych statystycznych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem,

19. współpraca w ramach porozumienia z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Strażą Pożarną, Komendą Powiatową Policji, Państwową Inspekcją Weterynaryjną, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Starostwem Powiatowym, Urzędami miast i gmin,

20. kontrola spełniania przez podmiot obowiązków o których mowa w art. 23 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 22 t.j.)

21. doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Liczba odwiedzin na stronie 226