Zakres działania

Zakres działania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny wykonuje zadania o charakterze prewencyjnym na etapie planowania, projektowania, realizacji i dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.
Do zakresu działania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, należą:

  • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • zajmowanie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  • uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  • zajmowanie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • zajmowanie stanowiska w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • uzgadnianie dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczących planowanych inwestycji lub istniejących, zmieniających sposób użytkowania,
  • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
  • kontrola inwestycji w trakcie realizacji i w odbiorach końcowych,

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego sprawuje nadzór nad procesem inwestycyjnym w szczególności poprzez nadzorowanie obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: oświaty, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu itp., w celu zapewnienia odpowiedniego standardu sanitarnego i zdrowotnego tych obiektów. Podczas opiniowania i uzgadniania dokumentacji egzekwowane są rozwiązania projektowe gwarantujące zachowanie w tych obiektach właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych oraz wyeliminowanie (lub maksymalne ograniczenie) niekorzystnego oddziaływania inwestycji na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi.

data opublikowania: 11.03.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Agnieszka Mizerska
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Liczba odwiedzin na stronie 229