Zadania Promocji Zdrowia

Zadania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wynikają z zapisów art. 6 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz.
U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)

Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje
i nadzoruje działalność oświatowo  – zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

  • inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
  • pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;
  • udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych
    i biologicznych na zdrowie ludzi;
  • ocenia działalność oświatowo – zdrowotną prowadzoną przez szkoły
    i inne placówki oświatowo – wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, a także udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Ogólne kierunki działań oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na rok 2016

 

Liczba odwiedzin na stronie 218