Za Życiem

WYBRANE UPRAWNIENIA
Z USTAWY „ZA ŻYCIEM”

WYBRANE UPRAWNIENIA Z USTAWY „ZA ŻYCIEM”

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zapewnia kompleksowe wsparcie kobietom w ciąży i ich rodzinom. W sposób szczególny uwzględnia:

  • kobiety w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
  • dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

ZAŚWIADCZENIE

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajduje się przykładowy wzór zaświadczenia, który może być wykorzystywany przez lekarzy.

UPRAWNIENIA DLA DZIECI DO 18 R. Ż.

Ustawa uprawnia dzieci do 18 r. ż., które posiadają zaświadczenie potwierdzające ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu do:

  • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”,
  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  • wizyt u specjalistów bez skierowania.

KTO WYSTAWIA ZAŚWIADCZENIE

Zaświadczenie można otrzymać od lekarza:

  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 4000 ZŁ

KTO WYSTAWIA ZAŚWIADCZENIE

Zaświadczenie można otrzymać od lekarza ubezpieczenie zdrowotnego, który:

  • posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa
    i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni albo szpitalu, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

KOMU PRZYSŁUGUJE

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

WRAZ Z WNIOSKIEM NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieka medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),

Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka.

UPRAWNIENIA KOBIET W CIĄŻY

Każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla kobiet w ciąży jest:

zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki,

PAMIĘTAJ, każdej kobiecie w ciąży oraz dziecku do 18 r. ż., które posiada zaświadczenie, wystawione na podstawie ustawy „Za życiem”:

świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone w dniu zgłoszenia,

jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,

w przypadku świadczeń ambulatoryjnych opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

ASYSTENT RODZINNY

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwić w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące uprawnień, jakie przysługują z ustawy „Za życiem” znajdują się w informatorze pn.

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem” na stronie: www.mz.gov.pl

Informator:  https://www.gov.pl/zdrowie/informator-za-zyciem-

Liczba odwiedzin na stronie 139