Skargi i wnioski

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekretariat.
Skargi i wnioski rozpatrywane są przez komórki merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).
Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków to:
1. Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zmianami)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:
• pisemnie,
• za pomocą faksu,
• telefonicznie
• pocztą elektroniczną,
• ustnie do protokołu (osobiście).
Skargi i wnioski muszą zawierać:
• imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
• adres wnoszącego
Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwy jest Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny sprawujący nadzór nad działalnością Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Skargi (wnioski) załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi

1. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
W przypadku braku wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
3. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.
5. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg lub wniosków
1. W sprawie skarg lub wniosków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przyjmuje obywateli w godzinach pracy.
2. Poza godzinami pracy przyjęcia odbywają się we wtorek w godzinach 15.00-15.30 – po telefonicznym wcześniejszym zgłoszeniu.

Liczba odwiedzin na stronie 233