Skargi i wnioski

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1. Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków:
 • 223 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
 1. Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez: PPIS/Dyrektora lub osoby przez niego upoważnione codziennie w godzinach pracy, oraz poza godzinami pracy
  we wtorek w godzinach 15.00-15.30 – po telefonicznym wcześniejszym zgłoszeniu.
 2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 4. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także
  w interesie publicznym.

Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

 1. Skargi i wnioski muszą zawierać:
 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
 • adres wnoszącego.

            Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu  wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
 • pisemnie,
 • za pomocą faksu,
 • poczty elektronicznej,
 • telefonicznie,
 • ustnie do protokołu/adnotacji
 1. Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga i wniosek wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2  miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego
 1. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków przez PPIS w Kamieniu Pomorskim sprawuje Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin.

Liczba odwiedzin na stronie 245