Higiena procesów nauczania

Stanowisko pracy ucznia

Prawidłowo ułożony rozkład zajęć szkolnych powinien uwzględniać
następujące założenia:

Równomierne rozłożenie zajęć dydaktycznych w poszczególnych dniach tygodnia:

  • zajęcia powinny rozpoczynać się o stałej porze;
  • liczba godzin w danym dniu nie powinna przekraczać:

        w klasach IV – V 6 godzin,

        w klasach VI, gimnazjum 7 godzin (z wyjątkiem szkół, w których program  wymaga większej liczby godzin),

  • różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie powinna być większa od 1 godziny.

Różnorodność zajęć w każdym dniu – zaleca się, aby co najmniej jedną godzinę lekcyjną przeznaczyć na zajęcia z elementami ruchu, takie jak: wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka;

Nie łączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. Zdwojenie godzin danego przedmiotu może występować tylko raz w tygodniu, w ciągu dnia pracy ucznia nie powinno występować zdwojenie godzin lekcji z dwóch lub więcej przedmiotów.

Przerwy międzylekcyjne – w każdym dniu konieczna jest przerwa 20 minutowa, pozostałe przerwy nie powinny być krótsze niż 10 min. (w przypadku braku przerwy 20 minutowej dopuszcza się przerwy 15 minutowe).

data opublikowania: 7.05.2014
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Liczba odwiedzin na stronie 318