Zakres działania

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego Higieny Pracy należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

 1. warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 2. przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby
  w rozumieniu przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych);
 3. przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;
 4. zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii;
 5. wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym;
 6. kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
 7. kontroli przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczących prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzania do obrotu nowej substancji psychoaktywnej, w tym w postaci mieszaniny lub w wyrobie;
 8. kontroli przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych w zakresie warunków dotyczących higieny pracy
  w zakładach inżynierii genetycznej;
 9. spełniania przez podmiot kontrolowany obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy Prawo energetyczne;
 10. kontrolowanie przygotowania pracodawców pod kątem przestrzegania przepisów
  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac związanych z usuwaniem bądź zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest;
 11. przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 12. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
 13. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących badań i pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 14. nadzoru nad warunkami pracy i stanem zdrowia pracowników narażonych na czynniki biologiczne w środowisku pracy;
 15. prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w środowisku pracy;
 16. prowadzenie aktualnej dokumentacji zakładów pracy, wymagających nadzoru nad warunkami pracy;
 17. opracowywanie ocen i analiz w zakresie środowiska pracy zachorowań na choroby zawodowe oraz ich rejestracja;
 18. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności związanych
  z postępowaniem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych w środowisku pracy i chorób zawodowych;
 19. opracowywanie danych statystycznych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem;
 20. doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością;
 21. współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Strażą Pożarną, Komendą Powiatową Policji, , Krajową Administracją Skarbową, Prokuraturą, Państwową Inspekcją Weterynaryjną, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, Starostwem Powiatowym, Urzędami miast
  i gmin.

 

data opublikowania: 25.02.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Gośka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Liczba odwiedzin na stronie 306