Zadania Promocji Zdrowia

Zadania i zakres działania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wynikają z zapisów art. 6 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)

Art. 6. Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

  • inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
  • pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;
  • udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
  • ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, a także udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.
Data opublikowania: 08.05.2020
Informację wprowadził: Antonina Kawecka
Odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
Podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Liczba odwiedzin na stronie 437