Zakres działania

Do zakresu działania Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Kamieniu Pomorskim w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;
 • nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;
 • warunków zdrowotnych produkcji materiałów i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, produktami kosmetycznymi oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
 • nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 4października 2018r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009zdnia 30 listopada 2009r. dotyczącego produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 342 z22.12.2009, str. 59, z późn. zm.) w zakresie przestrzegania obowiązku prawidłowego oznakowania, o którym mowa w art. 19 tego rozporządzenia;

Zadania swoje Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizuje poprzez :

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania  i sprzedaży żywności oraz  warunków żywienia zbiorowego;
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi produkcji materiałów i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, produktami kosmetycznymi oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie  ludzi;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa o produktach kosmetycznych, w tym  przestrzegania obowiązku prawidłowego oznakowania;
 • sprawowanie nadzoru nad pobieraniem próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością  oraz próbek sanitarnych;
 • monitoring suplementów diety,  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środków spożywczych wzbogaconych wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • sprawowanie nadzoru  nad przygotowywaniem informacji dla sieci powiadamiania o produktach niebezpiecznych – „RASFF”;
 • sprawowanie nadzoru  nad przygotowywaniem informacji dla sieci powiadamiania o produktach kosmetycznych wprowadzanych do obrotu – „RAPEX”;
 • sprawowanie nadzoru  nad środkami spożywczymi pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dla nowej żywności i nowych składników żywności oraz żywności i składników żywności genetycznie zmodyfikowanych;
 • sprawowanie nadzoru  nad obrotem grzybami na targowiskach i w innych miejscach ich sprzedaży;
 • sprawowanie nadzoru  nad suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego znajdujących się w obrocie handlowym;
 • sprawowanie nadzoru  nad organizowaniem i prowadzeniem akcji w celu poprawy stanu sanitarnego zakładów produkujących, przetwarzających, wprowadzających do obrotu i transportu środków spożywczych – przeprowadzanie czynności zapobiegawczych lub kontrolnych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego i niezwłoczne przekazywanie informacji w tym zakresie do organów wyższego stopnia;
 • sprawowanie nadzoru  nad importem żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, których jakość zdrowotna nie odpowiada obowiązującym przepisom i może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi;
 • udział w przygotowaniach imprez masowych i zabezpieczaniu sanitarnym ich przebiegu;
 • sprawowanie nadzoru nad pobieraniem próbek produktów kosmetycznych w ramach nadzoru bieżącego;
 • przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym pierwszej  instancji w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji konsumentów;
 • współpraca z innymi służbami kontrolnymi i organizacjami samorządowymi w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 • udział w czynnościach kontrolnych związanych z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym w przypadku wystąpienia zatrucia pokarmowego lub zatrucia chemicznego, w tym współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi stacji;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych;
 • organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • opracowywanie zasadniczych przedsięwzięć i zamierzeń Sekcji oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.

 

data opublikowania: 12.03.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Agnieszka Chruślicka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Liczba odwiedzin na stronie 81