Skargi i wnioski

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Na podstawie art. 223 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 tj. z późn. zm.) oraz §2-11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) ustalam zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim.

Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim lub osoby przez niego wyznaczone w dniach: od poniedziałku do piątku od godziny 12.00 do godziny 14.00 oraz dodatkowo w każdy wtorek od godziny 15.00 do godziny 15.35.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemnie,
  • za pomocą faksu,
  • poczty elektronicznej,
  • telefonicznie,
  • ustnie do protokołu/adnotacji.

Skargi i wnioski powinny zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
  • adres wnoszącego.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

1 .  Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie powyższych braków w terminie 7 dni spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

2.  Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem terminów przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

3.  O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego.

4.  Skargi i wnioski, które nie należą do kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim przekazuje się w ciągu 7 dni właściwemu organowi i zawiadamia o tym fakcie wnoszącego skargę lub wniosek.

5.  Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków przez PPIS w Kamieniu Pomorskim sprawuje Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin.

Rejestry:

Centralny Rejestr Skarg i Wniosków

dostępne w sekretariacie PSSE w Kamieniu Pomorskim (pokój nr 1).

data opublikowania: 25.02.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Gośka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Liczba odwiedzin na stronie 403