Dostęp do informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim, jest udostępniona na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U.  z 2018r. poz. 1330 z późn. zmianami).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Powiatowa Stacja powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowa Stacja, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Powiatowa Stacja  powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Powiatową Stację  w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Powiatowa  Stacja  ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas może zostać  pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości opłaty wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Dla wniosku o udzielenie informacji publicznej nie jest wymagana szczególna forma.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pommorski
 • złożyć osobiście : adres jak powyżej;
 • przesłać na numer fax: 91 38 24 170
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e:mail: sekretariat@psse-kamien.pl

Wniosek pisemny powinien obejmować podanie: imienia i nazwiska (nazwy) podmiotu zainteresowanego, jego dokładnego adresu (miejsca zamieszkania lub siedziby), treści żądania oraz podpisu. Należy wskazać, iż zgodnie z art. 78 § 2 k.c. oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z regulacją u.p.e.) jest równoważne formie pisemnej.

Wniosek można  złożyć korzystając z poniższego formularza.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PONOSZENIEM
PRZEZ PSSE W KAMIENIU POMORSKIM DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Lp.

Nazwa usługi

Wysokość opłaty

1

Skopiowanie danych na nośniki elektroniczne:

 • skopiowanie danych na płytę CD, (koszt zakupu płyty CD),
 • skopiowanie danych na płytę  DVD, (koszt zakupu płyty DVD)

1,50 – zł
2,50 – zł

2

Sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A4:

 • jednostronnie, w wersji czarno-białej,
 • dwustronnie, w wersji czarno-białej,
  

 

0,20 –(za każdą stronę)

0,40 –(za każdą stronę)

3

Sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A3:

 • jednostronnie, w wersji czarno-białej,
 • dwustronnie, w wersji czarno-białej,
  

 

0,40 –(za każdą stronę)

0,60 –(za każdą stronę)

4

Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową. Według cennika usług Poczty Polskiej SA.

5

Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką kurierską. Według cennika usług firm świadczących usługi kurierskie.

6

Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przy pomocy faksu:

 • strefa miejscowa
 • strefa zamiejscowa
 • za granicę
Wyliczona przy uwzględnieniu czasu przesyłu i kosztu połączenia telefonicznego wg cennika TPSA

7

Przesłanie dokumentów w segregatorze, teczce, kopertach Wg kosztów zakupu

Rejestry:

Rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej

dostępne w sekretariacie PSSE w Kamieniu Pomorskim (pokój nr 1).

lista załączników:

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.pdf

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.doc

data opublikowania: 25.02.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Gośka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Liczba odwiedzin na stronie 450